Kwasowość gleb

Zakwaszenie gleb jest miarą zawartości wapnia w glebie i może być regulowane poprzez nawożeniem wapnem nawozowym. W zależności od odczynu gleby wyróżnia się:

Tabela.1. Klasy zakwaszenia gleb

Odczyn glebSymbolZakres pH
Gleby bardzo kwaśnepHdo 4,5
Gleby kwaśnepH4,5 – 5,5
Gleby lekko kwaśnepH5,6 – 6,5
Gleby obojętnepH6,6 – 7,2
Gleby zasadowepHpowyżej 7,2

Zmiana kwasowości

Ze zmianą kwasowości wiąże się mniejsza lub większa przyswajalność składników pokarmowych zawartych w glebie, a więc i łatwość pobierania ich przez rośliny. Od kwasowości zależy również rozwój drobnoustrojów pełniących wielorakie i ważne funkcje w glebie, ożywiając ją biologicznie. Oprócz tego kwasowość gleb wpływa bezpośrednio na rozwój roślin wyższych. Rośliny rozwijają się w określonych granicach pH. Te granice dla większości roślin znajdują się pomiędzy pH 5,6 – 7,8, przy czym optymalne pH dla rozmaitych roślin jest różne (tabela 2). Optymalne pH gleby gwarantuje pełny efekt nawożenia azotowo – potasowo – fosforowego.

Tabela.2. Wrażliwość niektórych roślin na kwaśny odczyn

Wrażliwość roślin na kwaśny odczynRośliny uprawneOptymalne pH gleby
bardzo wrażliweburak cukrowy, kukurydza, lucerna, koniczyna, groch6,6 – 7,0
wrażliwepszenica, jęczmień, rzepak, bobik, pszenżyto6,1 – 6,5
średnio wrażliweowies, ziemniaki, mieszanki zbożowe5,6 – 6,0
mało wrażliwe*żyto, len, seradela, łubin żółty5,1 – 5,5

* – rośliny te również reagują zwyżką plonów po złagodzeniu daleko zaawansowanego zakwaszenia

Za optymalne uznawane jest takie pH gleby, przy którym uzyskuje się maksymalne plony i rośliny nie reagują już zwyżkami plonów na zastosowane nawozy wapniowe. Tak więc optymalne pH odgranicza przedział kwasowości, w którym wapnowanie jest potrzebne od przedziału, w którym zabieg ten jest zbędny. Dawki nawozów wapniowych wyznacza się według pH i składu granulometrycznego, tzn. kategorii agronomicznej gleby. Wyróżnia się cztery kategorie agronomiczne gleb: gleby bardzo lekkie, gleby lekkie, gleby średnie, gleby ciężkie.

Do określenia potrzeb wapnowania a co za tym idzie do wyliczenia dawki wapna niezbędnej do zastosowania, samo określenie zakwaszenia nie wystarcza. Dopiero poszerzenie tej wiedzy o analizę składu granulometrycznego oraz zakwalifikowania gleby do odpowiedniego kompleksu przydatności rolniczej pozwala na wykorzystanie tych danych do zaliczenia określonych gruntów do jednej z pięciu klas potrzeb wapnowania i określenia dawki wapna niezbędnej dla zahamowania degradacji gleb, a przy systematycznym wapnowaniu poprawy odczynu.

Klasy potrzeb wapnowania to: wapnowanie konieczne, potrzebne, wskazane, ograniczone oraz zbędne.

W oparciu o kategorię agronomiczną ustalono pięć przedziałów określających potrzeby wapnowania (tabela 3) oraz dawki wapna potrzebne do niwelacji tego zakwaszenia (tabela 4).

Tabela.3. Przedziały określające potrzeby wapnowania

 

Kategoria agronomiczna glebyZakres pH dla potrzeb wapnowania
koniecznepotrzebnewskazaneograniczonezbędne
Bardzo lekkiedo 4,04,1 – 4,54,6 – 5,05,1 – 5,5od 5,6
Lekkiedo 4,54,6 – 5,05,1 – 5,55,6 – 6,0od 6,1
Średniedo 5,05,1 – 5,55,6 – 6,06,1 – 6,5od 6,6
Ciężkiedo 5,55,6 – 6,06,1 – 6,56,6 – 7,0od 7,1
Użytki zielonedo 5,05,1 – 5,55,6 – 6,0

Tabela.4. Zalecane dawki wapna w t CaO/ha

Kategoria agronomicyna glebyKlasa potrzeb wapnowania
koniecznepotrzebnewskazaneograniczyć
Bardzo lekkie3,02,01,0
Lekkie*3,52,51,5
Średnie**4,53,01,71,0
Ciężkie6,03,02,01,0

* – przy przewadze gatunków o dużej wrażliwości na kwaśny odczyn stosować dawki jak na glebach średnich

** – przy przewadze gatunków o małej wrażliwości na kwaśny odczyn stosować dawki wapna jak na glebach lekkich