Środek poprawiający właściwości gleby

Środek poprawiający właściwości gleby INOVIT – 35 CaO jest zgodny z Decyzją MRiRW Nr G-247/11 z dnia 21.09.2011 r.

Środek został przebadany i zaopiniowany przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Jakość środka jest badana przez akredytowaną Stację Chemiczno – Rolniczą w Bydgoszczy.

Środek poprawiający właściwości gleby – INOVIT – 35 CaO

Środek poprawiający właściwości gleby posiada formę mieszaną tj. wodorotlenkowo-węglanową, z tego względu powinien być stosowany przede wszystkim na glebach lekkich i średnich, jednakże można go również stosować na glebach ciężkich. Środek zawiera min. 40% CaO, do 30% H2O, do 3,5% Cl oraz niewielkie ilości związków magnezu, siarki, żelaza i sodu.

INOVIT – 35 CaO można przewozić zestawami samowyładowczymi. Warunkiem jest uszczelnienie skrzyń i przykrycie plandekom ładunku na przyczepach. Ze względu na dużą zawartość części pylistej wskazane jest przykrycie folią pryzm środka składowanych na polu. Środek nadaje się do bezpośredniego wysiewu po dostawie.

Instrukcja stosowania i przechowywania

Zakres stosowania środka poprawiającego właściwości gleby

Środek poprawiający właściwości gleby INOVIT – 35 CaO poprawia zarówno chemiczne jak i fizyczne właściwości gleby utrzymując korzystną dla roślin strukturę gruzełkowatą oraz optymalny układ warunków powietrzno-wodnych. Regularne, zgodnie z zaleceniami nawozowymi, stosowanie środka gwarantuje wysoką opłacalność nawożenia nawozami mineralnymi, nawet przy niekorzystnej relacji cen produktów roślinnych do cen nawozów.
Środek poprawiający właściwości gleby INOVIT – 35 CaO przeznaczony jest do stosowania na gleby mineralne i organiczne o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym i obojętnym we wszystkich uprawach rolniczych na gruntach ornych.

Sposób i terminy stosowania środka poprawiającego właściwości gleby

Środek poprawiający właściwości gleby INOVIT – 35 CaO należy stosować pod podorywkę lub na ściernisko po zbiorach roślin. W przypadku roślin jarego siewu czy sadzenia dopuszczalne jest jego stosowanie pod uprawki przedsiewne. Środka poprawiającego właściwości gleby nie należy stosować bezpośrednio przed sadzeniem ziemniaków lub wysiewem lnu i łubinu żółtego.
Środek poprawiający właściwości gleby należy rozsiewać równomiernie na całej powierzchni pola w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nieprzeznaczonych. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Nie zalecane jest także mieszanie środka z nawozami mineralnymi, a w szczególności z nawozami fosforowymi.

Uwaga! Zawiera wtrącenia kamienia wapiennego z podłoża przy załadunku co warunkuje dobór maszyn do rozsiewania.

Przechowywanie środka poprawiającego właściwości gleby

Środek poprawiający właściwości gleby należy przechowywać w opakowaniach jednostkowych lub luzem, pod warunkiem zabezpieczenia go przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Opakowania jednostkowe (50 kg) można układać najwyżej w 12 warstwach, a opakowania typu big-bag (500 kg) najwyżej w dwóch. Środek poprawiający właściwości gleby można przechowywać luzem w pryzmach formowanych na utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu, po uprzednim przykryciu materiałem wodoszczelnym lub przewiewnych, zadaszonych pomieszczeniach. Dłuższy okres przechowywania nie wpływa ujemnie na obniżenie właściwości fizykochemicznych.